Rok 2013  

Rok 2012  

Rok 2011  

Rok 2010  

Rok 2009  

Objednávky 2016  

Zmluvy 2016  

Faktúry 2016  

Byby burza +  

U p o z o r n e n i e pre občanov  

 vo veci nepovoleného nakladania s odpadovými  vodami !

 
         
 
Obecný úrad vo Vozokanoch  upozorňuje občanov – všetkých vlastníkov a užívateľov nehnuteľností   na zákaz vypúšťania splaškových vôd zo žúmp do podzemných a povrchových vôd (pozemky, záhrady, poľnohospodárska alebo lesná pôda, vodné toky, dažďové kanalizácie).
         

Stránky