Rok 2011  

Rok 2010  

Rok 2009  

Objednávky 2016  

Zmluvy 2016  

Faktúry 2016  

Byby burza +  

U p o z o r n e n i e pre občanov  

 vo veci nepovoleného nakladania s odpadovými  vodami !

 
         
 
Obecný úrad vo Vozokanoch  upozorňuje občanov – všetkých vlastníkov a užívateľov nehnuteľností   na zákaz vypúšťania splaškových vôd zo žúmp do podzemných a povrchových vôd (pozemky, záhrady, poľnohospodárska alebo lesná pôda, vodné toky, dažďové kanalizácie).
         

Program odpadového hospodárstva  

Vývozný kalendár KO na rok 2015  

 

SCHWARZ – EKO, s.r.o. Topoľčany

 

 

 

január

 

7. 1.

 

21. 1.

 

-

 

február

 

4. 2.

 

18. 2.

 

-

 

marec

 

4. 3.

 

18. 3.

 

Stránky