Program odpadového hospodárstva  

Vývozný kalendár KO na rok 2015  

 

SCHWARZ – EKO, s.r.o. Topoľčany

 

 

 

január

 

7. 1.

 

21. 1.

 

-

 

február

 

4. 2.

 

18. 2.

 

-

 

marec

 

4. 3.

 

18. 3.

 

O separovanom zbere

Informácia o zadávaní zákazky

Obec Vozokany, Obecný úrad č. 100, 956 05

 Č. p.: 425-6/2013 Vozokany, 05.11.2013

 

Informácia o zadávaní zákazky po ukončení výberového konania

  

Zaverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

 

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja

 

Výmena preukazov

 Výmena preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím“ a preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu“

Úrad Nitrianskeho samoprávneho kraja - oznamy  

Uvedené záverečné stanovisko je zverejnené na:

http://eia.enviroportal.sk/detail/uzemny-plan-regionu-nitrianskeho-kraja.

Odporúčania pri mimoriadnej udalosti  

 

Maximálna teplota

2. stupeň
Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 35ºC):

a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
b) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
c) dodržiavať pitný režim.

Poriadok ihriska

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska obce Vozokany

 Schválené OZ dňa 08. 04. 2011, uznesenie OZ č. 5/2011

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  

Stránky