Oznam  

 

Obecný úrad Vozokany oznamuje,  že občania obce Vozokany  v celoplošnom skríningu

pod názvom :  „ Zachráňme spolu životy“  - 6. kolo  skríningu /Covid - Automat/,   

 

    môžu využiť  testovanie  v obci Nitrianska Blatnica, a to dňa

27. februára 2021 /sobota/

Pozor zmena - testuje sa iba v tento deň!

Test môžete absolvovať   v čase od 08:00 do 20,00 hod,

  prestávka na obed : od 12,00 do 13,00 hod

prestávka na večeru : od  17,00 – 17,30 hod

Časový rozpis odberov – harmonogram príchodu na odberné miesto odporúčame dodržať nasledovne:

 

  • 08,00 – 09,00 hod. – uprednostnení spoluobčania so zdravotným postihnutím, tehotné ženy 
  • 08,00 – 09,30 hod. - priezvisko začínajúce sa na: A, B, C, Č,D, Ď
  • 09,30 – 11,30 hod. - priezvisko začínajúce sa na: E, F, G, H, CH, I, J, K
  • 12,00 – 13,00 hod. - prestávka na obed
  • 13,00 – 15.00 hod. - priezvisko začínajúce sa na: L, M, N, O, P     
  • 15,00 – 16.30 hod. - priezvisko začínajúce sa na: R, S, T 
  • 17,00 – 17,30 hod. - prestávka na večeru
  • 17,30 – 19,30 hod. - priezvisko začínajúce sa na: U, V, W, Z

 

                      Navrhnutý harmonogram je iba orientačný,  jeho dodržiavaním  predídeme tomu, aby sa vytvárali zbytočné dlhé rady čakajúcich.

Z dôvodu urýchlenia registrácie odporúčame rodinám prichádzať na testovanie spoločne.

Testovať sa môžu aj občania s prechodným pobytom a cudzinci, ktorí sa dlhodobo zdržujú v našej obci.   

 

 

 

 

Byby burza +  

U p o z o r n e n i e pre občanov  

 vo veci nepovoleného nakladania s odpadovými  vodami !

 
         
 
Obecný úrad vo Vozokanoch  upozorňuje občanov – všetkých vlastníkov a užívateľov nehnuteľností   na zákaz vypúšťania splaškových vôd zo žúmp do podzemných a povrchových vôd (pozemky, záhrady, poľnohospodárska alebo lesná pôda, vodné toky, dažďové kanalizácie).
         

O separovanom zbere

Upozornenie pre všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Vozokany  

 Obecný úrad vo Vozokanoch,

na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Vozokany, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch – vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili im tak voľný pohyb psov po obci, nakoľko títo psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.
 
Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Nedovoľme preto, aby Vaše voľne pobehajúce psy po našej obci, ohrozovali bezpečnosť ľudí, a to nie len našich občanov, pohybujúcich sa každodenne po obci.
Preto Vás Vážení občania – majitelia a držitelia psov, opätovne žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch a vo svojich príbytkoch, a to v rámci svojich možností.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ako aj v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia obce Vozokany č.6/2013 o chove a držaní psov  na území obce Vozokany je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný.
V zmysle  § 7 ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z., ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Vozokany č.6/2013 za uvedený  priestupok je možné uložiť pokutu 165 Eur.
V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút v zmysle platného VZN.

Obec Vozokany  

               

 sa nachádza na úpätí Považského Inovca v bočnom údolí horného toku Hlavinky v nadmorskej výške 237 m n. m. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1375.