Nachádzate sa tu

Oznámenie o vykonaní preventívnych protipožiarnych kontrolách

Obecný úrad vo Vozokanoch oznamuje občanom,

že v priebehu mesiaca január 2016 sa budú v zmysle § 23 a § 24 zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi,  vykonávať v obci Vozokany preventívne protipožiarne kontroly, a to v objektoch právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov, v ktorých nevykonáva požiarny dozor OR HZZ Topoľčany a v rodinných domoch, okrem bytov,  a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Kontroly bude vykonávať kontrolná skupina zložená s poslancov obecného zastupiteľstva  /Juraj Rožek, Juraj Hollan, Jozef Kucharovič ml. a Jozef Valko/

Žiadame všetkých občanov, aby umožnili kontrolnej skupine vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolnej skupiny.

Účelom preventívnych požiarnych kontrol je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi.

 

 

Vo Vozokanoch, 04.01.2015

 

 

 Jaroslav Bazala, starosta obce